Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Daily / Monthly Weather History From This Station
^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


:

202412
20.8°C
53%
10.5°C
. 1015.4 hPa
2.3 km/h
6.2 km/h
1° ()
0.0 mm
222.0 mm
Max. - . 0.0 mm 12 23:59
Max. 23.9°C 12 15:30
Min. 15.3°C 12 22:10
Max. 78% 12 23:59
Min. 37% 12 17:10
Max. . 1016.6 hPa 12 12:10
Min. . 1014.0 hPa 12 19:30
Max 5.6 km/h 12 15:40
Max 16.7 km/h 315°() 12 15:50
Max 25.4°C 12 15:30

24 Hour Graph of this day is not available (20240512.gif)13
17.0°C
73%
12.1°C
. 1017.1 hPa
5.7 km/h
14.6 km/h
123° (θ)
0.0 mm
222.0 mm
Max. - . 0.0 mm 13 23:59
Max. 19.6°C 13 14:10
Min. 13.4°C 13 05:10
Max. 89% 13 05:30
Min. 59% 13 12:50
Max. . 1018.8 hPa 13 23:40
Min. . 1015.3 hPa 13 02:40
Max 13.0 km/h 13 18:20
Max 31.5 km/h 135°(θ) 13 14:00
Max 19.6°C 13 14:10

24 Hour Graph of this day is not available (20240513.gif)14
15.1°C
76%
10.8°C
. 1017.8 hPa
3.1 km/h
8.5 km/h
114° (θ)
0.0 mm
222.0 mm
Max. - . 0.0 mm 14 23:59
Max. 17.1°C 14 17:10
Min. 13.1°C 14 23:59
Max. 89% 14 23:00
Min. 63% 14 00:31
Max. . 1018.8 hPa 14 00:51
Min. . 1016.2 hPa 14 19:10
Max 7.4 km/h 14 02:50
Max 18.5 km/h 090°() 14 14:00
Max 17.1°C 14 17:10

24 Hour Graph of this day is not available (20240514.gif)15
14.7°C
76%
10.1°C
. 1018.5 hPa
0.5 km/h
2.8 km/h
160° (θ)
1.2 mm
223.2 mm
Max. - . 0.2 mm 15 05:51
Max. 18.4°C 15 17:30
Min. 12.8°C 15 08:50
Max. 93% 15 08:00
Min. 38% 15 16:40
Max. . 1020.2 hPa 15 23:57
Min. . 1016.6 hPa 15 05:00
Max 5.6 km/h 15 12:40
Max 9.3 km/h 135°(θ) 15 12:50
Max 18.4°C 15 17:30

2416
14.2°C
80%
10.7°C
. 1021.4 hPa
2.1 km/h
3.8 km/h
137° (θ)
3.6 mm
225.6 mm
Max. - . 0.2 mm 16 16:10
Max. 16.5°C 16 09:51
Min. 10.4°C 16 23:08
Max. 93% 16 23:59
Min. 66% 16 09:05
Max. . 1023.6 hPa 16 11:45
Min. . 1019.8 hPa 16 19:30
Max 13.0 km/h 16 09:47
Max 25.9 km/h 147°(θ) 16 09:03
Max 16.5°C 16 09:49

2417
15.6°C
77%
11.3°C
. 1018.1 hPa
2.2 km/h
3.9 km/h
123° (θ)
3.8 mm
225.8 mm
Max. - . 0.2 mm 17 04:27
Max. 22.2°C 17 16:42
Min. 9.2°C 17 04:12
Max. 94% 17 07:15
Min. 54% 17 15:28
Max. . 1020.7 hPa 17 00:03
Min. . 1016.1 hPa 17 17:57
Max 13.0 km/h 17 11:52
Max 18.5 km/h 103°(θ) 17 11:52
Max 24.9°C 17 13:52

2418
17.2°C
81%
13.6°C
. 1016.9 hPa
1.6 km/h
2.9 km/h
87° ()
3.8 mm
225.8 mm
Max. - . 0.0 mm 18 23:57
Max. 23.3°C 18 17:06
Min. 11.3°C 18 04:46
Max. 93% 18 08:04
Min. 61% 18 18:15
Max. . 1018.6 hPa 18 12:58
Min. . 1015.1 hPa 18 21:27
Max 11.1 km/h 18 09:32
Max 18.5 km/h 086°() 18 09:20
Max 24.8°C 18 17:21

2419
20.2°C
72%
14.8°C
. 1013.6 hPa
4.2 km/h
7.1 km/h
123° (θ)
3.8 mm
225.8 mm
Max. - . 0.0 mm 19 23:59
Max. 24.4°C 19 14:33
Min. 14.9°C 19 00:35
Max. 89% 19 05:39
Min. 54% 19 14:45
Max. . 1015.5 hPa 19 00:11
Min. . 1012.0 hPa 19 17:36
Max 16.7 km/h 19 17:25
Max 25.9 km/h 156°(θ) 19 17:11
Max 25.6°C 19 14:33

2420
19.9°C
76%
15.5°C
. 1014.3 hPa
2.1 km/h
3.9 km/h
96° ()
3.8 mm
225.8 mm
Max. - . 0.0 mm 20 23:59
Max. 25.1°C 20 19:26
Min. 15.3°C 20 23:44
Max. 88% 20 23:59
Min. 55% 20 15:00
Max. . 1015.5 hPa 20 23:49
Min. . 1012.8 hPa 20 03:35
Max 9.3 km/h 20 13:42
Max 16.7 km/h 092°() 20 10:13
Max 26.1°C 20 19:26

2421
19.9°C
71%
14.2°C
. 1015.1 hPa
3.1 km/h
5.6 km/h
98° ()
3.8 mm
225.8 mm
Max. - . 0.0 mm 21 23:59
Max. 26.1°C 21 16:42
Min. 15.4°C 21 00:25
Max. 88% 21 00:49
Min. 31% 21 16:40
Max. . 1017.2 hPa 21 10:58
Min. . 1013.0 hPa 21 21:44
Max 13.0 km/h 21 05:18
Max 20.4 km/h 142°(θ) 21 05:18
Max 26.5°C 21 16:45

2422
21.1°C
64%
13.8°C
. 1011.0 hPa
2.0 km/h
3.9 km/h
120° (θ)
3.8 mm
225.8 mm
Max. - . 0.0 mm 22 23:59
Max. 27.6°C 22 17:59
Min. 15.3°C 22 07:00
Max. 82% 22 23:30
Min. 40% 22 18:05
Max. . 1013.3 hPa 22 01:02
Min. . 1008.4 hPa 22 18:54
Max 11.1 km/h 21 00:19
Max 18.5 km/h 121°(θ) 22 01:08
Max 27.6°C 22 17:57

2423
19.8°C
76%
15.2°C
. 1011.7 hPa
2.3 km/h
4.3 km/h
127° (θ)
3.8 mm
225.8 mm
Max. - . 0.0 mm 23 23:59
Max. 25.0°C 23 17:51
Min. 15.2°C 23 23:59
Max. 90% 23 07:21
Min. 54% 23 17:05
Max. . 1014.7 hPa 23 23:50
Min. . 1009.8 hPa 23 04:37
Max 14.8 km/h 23 15:45
Max 25.9 km/h 156°(θ) 23 15:45
Max 26.0°C 23 17:51

2424
20.1°C
75%
15.2°C
. 1015.7 hPa
1.7 km/h
3.2 km/h
95° ()
3.8 mm
225.8 mm
Max. - . 0.0 mm 24 23:59
Max. 26.7°C 24 18:00
Min. 13.4°C 24 06:22
Max. 92% 24 07:44
Min. 49% 24 18:07
Max. . 1016.8 hPa 24 22:03
Min. . 1014.5 hPa 24 03:09
Max 9.3 km/h 24 12:57
Max 16.7 km/h 047°() 24 15:54
Max 27.2°C 24 17:58

2425
21.8°C
60%
12.9°C
. 1016.0 hPa
2.1 km/h
4.1 km/h
121° (θ)
3.8 mm
225.8 mm
Max. - . 0.0 mm 25 23:59
Max. 28.4°C 25 19:31
Min. 14.7°C 25 06:00
Max. 84% 25 07:40
Min. 34% 25 16:37
Max. . 1017.5 hPa 25 09:59
Min. . 1013.7 hPa 25 18:48
Max 11.1 km/h 25 15:26
Max 18.5 km/h 094°() 25 15:26
Max 28.2°C 25 18:10

242024 25
18.3°C
73%
13.0°C
. 1016.0 hPa
2.5 km/h
5.3 km/h
118° (θ)
14.0 mm
235.4 mm
Max. - . 0.2 mm 16 16:10
Max. 28.4°C 25 19:31
Min. 9.2°C 17 04:12
Max. 94% 17 07:15
Min. 31% 21 16:40
Max. . 1023.6 hPa 16 11:45
Min. . 1008.4 hPa 22 18:54
Max 16.7 kmh 139°(θ) 19 17:25
Max 31.5 km/h 135°(θ) 13 14:00
Max 28.2°C 25 18:10
Avg daily max temp 23.2°C
Avg daily min temp 13.6°C
Growing degrees days117.5 GDD


01.2 mm 15
02.4 mm 16
00.2 mm 17